Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

4. Loại phí & Tài chính

Thẻ Tài chính trong MultiTrace hiển thị phí thành viên và phí chương trình dành cho mỗi loại hàng hóa và hiển thị tổng quan về hóa đơn. Tổng quan này không bao gồm lịch sử thanh toán.

Mỗi hàng hóa có một đơn vị tiền tệ (hiện bằng Euro hoặc đô la).

Các Ghi chú Tín dụng được hiển thị dưới dạng hóa đơn âm (số tiền âm do, ví dụ: đảo ngược giao dịch có chứa phí chương trình). Các Ghi chú Tín dụng được phát hành bên ngoài MultiTrace không được hiển thị tại đây.

Vui lòng xem tổng quan về các khoản thanh toán liên quan đến chương trình được chỉ định cho mỗi loại hàng hóa và loại phí dưới dây.


fee_overview 

Để có được thông tin chính xác được xử lý trên hóa đơn, điều quan trọng là phải kiểm tra tài khoản của quý vị liên quan đến các điểm sau:

•      Khối lượng: Vui lòng đảm bảo rằng quý vị đã nhập đúng số lượng (giao dịch) trong thẻ Hàng hóa.

•     Hệ thống cấp bậc: Trong trường hợp nhiều công ty thuộc cùng một nhóm và đã được đăng ký trong chương trình, phí thành viên sẽ chỉ được tính một lần. Phí thành viên được lập thành hóa đơn dựa trên khối lượng tổng hợp của họ hoặc khối lượng hàng hoá được chứng nhận UTZ đã mua mỗi năm theo lịch.

Vui lòng cho biết công ty mẹ nếu công ty của quý vị là công ty con. Nếu công ty mẹ hoặc công ty con được thêm vào trong vòng 4 tuần sau khi đăng ký, phí thành viên sẽ được điều chỉnh trước khi lập hóa đơn.

Nếu công ty mẹ hoặc công ty con được thêm vào sau 4 tuần, phí thành viên sẽ được tính cho công ty thanh toán từ năm sau trở đi. Phí chương trình (nếu có) sẽ được lập hóa đơn cho công ty thanh toán mới từ tháng tiếp theo trở đi.

•     Thông tin thanh toán: Vui lòng đảm bảo quý vị nhập thông tin về người liên hệ thanh toán, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại và số VAT (bắt buộc đối với khách hàng ở NL và EU) trong hồ sơ công ty của quý vị.


Để biết thêm thông tin về phí thành viên, phí chương trình hoặc phí bảo hiểm, hãy liên hệ với bộ phận Customer Success viên của chúng tôi qua customersuccess@ra.org.


Tôi đã thêm hoặc xóa một công ty mẹ hoặc công ty con: khi nào phí sẽ thay đổi?

Nếu công ty mẹ hoặc công ty con được thêm vào trong vòng 4 tuần sau khi đăng ký, phí thành viên sẽ được điều chỉnh trước khi lập hóa đơn.

Nếu công ty mẹ hoặc công ty con được thêm vào sau 4 tuần, phí thành viên sẽ được tính cho công ty thanh toán từ năm sau trở đi. Phí chương trình (nếu có) sẽ được lập hóa đơn cho công ty thanh toán mới từ tháng tiếp theo trở đi.

Để thay đổi khối lượng đã nhập, vui lòng xem 5.4 Quản lý Hàng hoá.