Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.1. Thêm người dùng

Chỉ người dùng là quản trị viên mới có thể thêm người dùng mới bằng cách nhấp vào ‘+Thêm người dùng’ trong thẻ Người dùng trong hồ sơ của họ. Xin lưu ý: quý vị không cần phải đăng ký lại công ty nếu công ty của quý vị đã được (các) đồng nghiệp của quý vị đăng ký trước đó. Điều này sẽ tạo ra các bản trùng lặp.

Quý vị có thể thêm người bằng cách nhập vào thông tin chi tiết của họ. Khi quý vị, với tư cách là Quản trị viên, thêm người dùng vào tài khoản, quý vị sẽ cần thông báo cho người được thêm vào về những thông tin sau:

•      tên người dùng

•      mật khẩu quý vị đã tạo cho người dùng mới

Sau đó, người dùng mới có thể thay đổi mật khẩu của họ.

Đừng quên chỉ định đúng vai trò sau khi quý vị đã thêm người dùng mới!

add_user 

user_add