Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

Vui lòng sử dụng mục lục ở phía bên phải để điều hướng qua phần nội dung.

4.1 Thêm người dùng
4.2 Chỉ định vai trò cho người dùng
4.3 Thay đổi địa chỉ
4.4 Quản lý hàng hoá
4.5 Duy trì đối tác thương mại
4.6 Cập nhật hoạt động
4.7 Cài đặt ngôn ngữ
4.8 Cài đặt Hàng hoá