Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

2. Cài đặt lại mật khẩu

Nếu quý vị quên mật khẩu, vui lòng nhấn vào ‘quên mật khẩu’ ở trang đăng nhập để yêu cầu cài đặt lại mật khẩu. Vui lòng gửi email tới customersuccess@ra.org trong trường hợp quý vị gặp vấn đề khi lấy mật khẩu mới.