The E-Course on the changes in the Standard are out in Bahasa Indonesia and Vietnamese!

The E-Course on the changes in the Standard are out in Bahasa Indonesia and Vietnamese!

Bởi Daniel Uosukainen -
Số lượng các câu trả lời: 0

Khóa học điện tử về những thay đổi trong Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững năm 2020 từ V 1.2 đến V 1.3 đã có bằng tiếng Bahsa Indonesia và tiếng Việt