Xin lưu ý: Các kết quả  xác minh về EUDR hiện đã được thể hiện trong Bảng kết quả đánh giá rủi ro của bạn. Trong bảng này sẽ có thêm hai cột mới: Cột về "Dữ liệu EUDR" và "Diễn giải về EUDR". Cột "Dữ liệu EUDR" sẽ hiển thị trạng thái "Hợp lệ" nếu bạn đã bổ sung đúng các bản đồ khoanh vùng và định dạng 6 số thập phân của các điểm định vị tọa độ để đáp ứng các yêu cầu của EUDR. Trạng thái "Không hợp lệ" có nghĩa là các bản đồ khoanh vùng và/hoặc định dạng 6 số thập phân chưa được đưa vào đúng. Nếu  cột "Dữ liệu EUDR" hiển thị  trạng thái "Không hợp lệ", thì trong cột "Diễn giải về EUDR" sẽ cung cấp thêm các chi tiết. 


Risk results table

最終更新日時: 2024年 04月 23日(火曜日) 09:29