2.3 Cấp độ truy nguyên trộn lẫn giữa chứng nhận và không chứng nhận theo tỷ lệ công bốTHỜI LƯỢNG

30 phút

Tải xuống video