Site news

Joining Forces: UTZ and the Rainforest Alliance

 
Hình của Federica Marra
Joining Forces: UTZ and the Rainforest Alliance
Bởi Federica Marra - Friday, 8 December 2017, 12:25 PM
 


Vào tháng 6 năm 2017 , chúng tôi đã thông báo ý định sáp nhập với Rainforest Alliance.
Chúng tôi muốn hợp lực vì chúng tôi biết rằng cùng với nhau chúng tôi có th ể mang lại tầm ảnh hưởng lớn hơn và trở thành đ ố i tác tốt hơn cho nhi ề u bên liên quan mà chúng tôi làm việc cùng.

Chúng tôi dự định hoàn tất quá trình sáp nhập về mặt pháp lý và bắt đầu cùng nhau xây dựng tổ chức mới vào tháng 1 năm 2018 . Tên của tổ chức mớisẽ là Rainforest Alliance.