Changes in user experience

Changes in user experience

Bởi Daniel Uosukainen -
Số lượng các câu trả lời: 0

RALN 4.1 đã ra mắt! Điều này mang đến một số thay đổi trong trải nghiệm người dùng. Quan trọng nhất, bạn sẽ thấy các tab mới ở phần trên cùng của trang, bao gồm danh sách các khóa học mà bạn đã đăng ký (khóa học của tôi) cùng với danh sách các trang khóa học hoạt động và các buổi đào tạo đã lên lịch. Ngoài ra, có thể có một số thay đổi nhỏ trên các trang khóa học chính, nhưng chức năng vẫn giữ nguyên. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi này đã cải thiện trải nghiệm học tập và điều hướng của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng viết vào địa chỉ learn@ra.org.