E-Page / MultiTrace User Guidance for Tea Members Eng/ID/ES/VI

3. Đăng ký thành viênPendaftaran

3.4. CÁC LOẠI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH

Ở Tab Finance (Tài Chính) trong MultiTrace hiển thị Phí Bản Quyền áp dụng cho mỗi loại hàng hóa và hiển thị tổng quan các hóa đơn. Tổng quan này không bao gồm lịch sử thanh toán.

Mỗi hàng hóa có một loại tiền tệ (hiện tại là Euro hoặc Đô La).

Phiếu ghi nợ hiển thị dưới dạng hóa đơn âm (số tiền âm do đảo ngược giao dịch có chứa Tiền Bản Quyền). Phiếu ghi nợ được in ra bên ngoài hệ thống MultiTrace chứ không được hiển thị ở đây.

Phiên bản cũ: Hệ thống cấp bậc/sơ đồ tổ chức

Trong trường hợp có nhiều công ty thuộc cùng một tập đoàn  và cùng đăng ký trong chương trình, thì phí thành viên sẽ chỉ được tính duy nhất một lần. Số tiền phí thành viên được lập tính dựa trên các khối lượng kết hợp của các công ty này. Vui lòng nêu rõ thông tin công ty mẹ trong trường hợp công ty của bạn là công ty con.

Phiên bản mới: (Phần qui định này được bỏ đi)Thông tin thanh toán

Vui lòng đảm bảo rằng bạn nhập người liên hệ thanh toán, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại và số VAT (bắt buộc đối với các khách hàng ở Hà Lan và Liên Minh Châu Âu (trong phần khai hồ sơ công ty của bạn.

Phiên bản cũ: Để biết thêm thông tin về phí thành viên, phí  Bản Quyền hoặc tiền cộng thưởng , hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng tại customersuccess@ra.org.

Phiên bản mới cập nhật: Để biết thêm thông tin về phí bản quyền, hãy liện hệ với Bộ phận hỗ trợ Khách hàng: customersuccess@ra.org