E-page / Use of the traceability system GIP for producers

6. Xuất thông tin

6.3. Nhật ký quản lý hàng hóa

Để nhận thông tin về Stock Activities (Hoạt động hàng hóa) đã thực hiện, vào Log (Nhật ký), nhấn vào Stock Management Log (Nhật ký quản lý hàng hóa) và lọc ‘All’ (Tất cả).

Nhấn vào ‘Print’ (In) để in thông tin này hoặc ‘Export to Excel’ (Xuất ra Excel) để nhận tập tin ở dạng Excel.