E-page / Use of the traceability system GIP for producers

6. Xuất thông tin

6.1. Giao dịch hoàn thành

Trước tiên vào Inbox, lọc ‘All’ (Tất cả) và xác nhận các giao dịch đã được xác nhận hoặc đã bị từ chối bởi người bán của bạn. Mọi giao dịch đã xác nhận được chuyển đến mục Finalized Transactions (Giao dịch hoàn thành).

Vào mục ‘Finalized Transactions’ (Giao dịch hoàn thành) và lọc ‘All’ (Tất cả). Nhấn vào ‘Print’ (In) để in thông tin này hoặc ‘Export to Excel’ (Xuất ra Excel) để nhận tập tin ở dạng Excel.