E-page / Use of the traceability system GIP for producers

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã tham gia Học viện trực tuyến UTZ

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thông tin về cách sử dụng Hệ thống truy nguyên nguồn gốc. Khóa học sẽ giới thiệu các chủ đề sau:

  • Chương 2 – Cài đặt lại mật khẩu: Yêu cầu mật khẩu mới;

  • Chương 3 – Quản lý người dùng: Thêm, chỉnh sửa, và loại bỏ người dùng;
  • Chương 4 – Lập thông báo bán hàng: Bán sản phẩm được chứng nhận UTZ trong Hệ thống truy nguyên nguồn gốc;
  • Chương 5 – Quản lý giao dịch: Theo dõi tình trạng các giao dịch của bạn;
  • Chương 6 – Xuất thông tin: In thông tin của Hệ thống truy nguyên nguồn gốc hoặc trích xuất ra tập tin Excel

Vui lòng sử dụng mục lục ở bên phải để điều hướng đến trang điện tử hoặc sử dụng các mũi tên ở trên và dưới cùng của trang văn bản để chuyển đến trang tiếp theo.