E-page / Use of the traceability system GIP for producers

4. Lập thông báo bán hàng

4.6. Tài chính

Ở mục này bạn cần điền giá thưởng bằng USD. Bạn phải ghi rõ là thanh toán theo kg hay lbs. Xin lưu ý rằng giá thưởng phải khớp với số tiền đã thảo luận giữa bạn và người bán đầu tiên và được ghi rõ trên chứng từ.


Nhấn OK để hoàn thành thông báo bán hàng.