E-page / Use of the traceability system GIP for producers

4. Lập thông báo bán hàng

4.3. Giao dịch

Các trường ‘Seller Contract Number’ (Số hợp đồng người bán), ‘Seller Reference Number’ (Số tham chiếu người bán), và ‘Buyer Reference Number’ (Số tham chiếu người mua) là các trường không bắt buộc. ‘Sales Date’ (Ngày bán) (ngày ghi trên hợp đồng) là trường bắt buộc. Nhấn vào lịch để chọn ngày.