E-page / Use of the traceability system GIP for producers

4. Lập thông báo bán hàng

4.2. Người mua

Đã biết Người mua: Chọn Người mua (từ mục thả xuống) và Người liên lạc (từ mục thả xuống). Mọi thông tin khác đã được điền sẵn.

Chưa biết Người mua: Nếu đây là lần đầu bạn bán hàng cho một người mua, trước tiên cần thêm người mua này vào danh sách người mua của bạn. Nhấn vào ‘Edit Buyer List’ (Sửa danh sách người mua). Cửa sổ ‘Edit New Buyer’ (Sửa người mua mới) xuất hiện. Nhấn vào ‘Add Buyer’ (Thêm người mua).

Cửa sổ ‘Add Buyer’ (Thêm người mua) xuất hiện. Trước tiên, bạn cần cho biết bạn muốn tìm theo mã số ID thành viên hay Tên thành viên. Sau đó điền thông tin có liên quan vào trường tìm kiếm.

Chọn đúng công ty bằng cách đánh dấu vào hộp, trong ví dụ này là  ‘Test Coffee SCA 1’ và nhấn OK.

Người mua mới đã được thêm vào danh sách. Nhấn OK.

Bạn quay trở lại biểu ‘Sales Announcement’ (Thông báo bán hàng) và lúc này đã có thể thêm Người mua mới.