E-page / Use of the traceability system GIP for producers

4. Lập thông báo bán hàng

Trong Hệ thống truy nguyên nguồn gốc của Cổng thông tin Good Inside (www.goodinsideportal.org) bạn phải ghi lại mọi hoạt động bán các sản phẩm được chứng nhận UTZ.

Để vào hệ thống truy nguyên nguồn gốc, nhấn vào ‘Member Area’ (Khu vực thành viên) bên dưới thẻ ‘Traceability System’ (Hệ thống truy nguyên nguồn gốc)Thông tin nên biết: Bạn cần có giấy phép mới vào được Hệ thống truy nguyên nguồn gốc. Bạn nhận giấy phép này khi có giấy chứng nhận hợp lệ.

Liên kết để bán khối lượng sản phẩm trên hệ thống truy nguyên được gọi là ‘Sales Announcement’ (Thông báo bán hàng) và có thể tìm thấy được thông báo này ở dưới thẻ ‘Trading & Stock’ (Mua bán & Hàng hóa) trong phần ‘Certified Volume’ (Khối lượng được chứng nhận). Nhấn vào liên kết ‘Sales Announcement’ (Thông báo bán hàng) dưới mục ‘Trading Activities’ (Hoạt động thương mại).

Biểu ‘Sales Announcement’ (Thông báo bán hàng) xuất hiện. Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin ở mỗi mục ở mỗi chương con.