E-page / Use of the traceability system GIP for producers

3. Quản lý cài đặt

3.4. Cài đặt ngôn ngữ

Nếu một người dùng muốn cài đặt ngôn ngữ khác cho Hệ thống truy nguyên nguồn gốc, nhấn vào mục ‘Modify’ (Chỉnh sửa) cạnh người dùng mà bạn muốn thay đổi cài đặt ngôn ngữ. Một cửa sổ mới xuất hiện. Chọn ngôn ngữ muốn dùng từ danh sách thả xuống và nhấn OK. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi người dùng đó đăng xuất và đăng nhập trở lại.