E-page / Use of the traceability system GIP for producers

5. Quản lý giao dịch

5.3. Giao dịch hoàn thành

Ở mục này bạn có thể xem mọi giao dịch hoàn thành. Có thể lọc theo ‘Buyer’ (Người mua), ‘Product’ (Sản phẩm) và ‘Status’ (Trạng thái) hoặc có thể sử dụng ‘Search Field’ (Trường tìm kiếm).