5. Quản lý giao dịch

5.1. Giao dịch đến

ở hàng ‘status’ (trạng thái) bạn có thể thấy trạng thái của các thông báo bán hàng:

  • Confirmed (Đã xác nhận): Thông báo bán hàng đã được xác nhận. Nhấn vào ‘Acknowledge’ (Ghi nhận) dưới hàng ‘Action’ (Hành động) để di chuyển giao dịch này vào mục ‘Finalized Transactions’ (Giao dịch hoàn thành)
  • Rejected (Đã bị từ chối): Thông báo bán hàng đã bị từ chối. Nhấn vào Transaction ID (ID giao dịch) để xem lý do bị từ chối. Nhấn vào ‘Modify and Resubmit’ (Chỉnh sửa và gửi lại) dưới hàng ‘Action’ (Hành động) để thực hiện các thay đổi trong thông báo  bán hàng hoặc nhấn ‘Acknowledge’ (Ghi nhận) để di chuyển giao dịch này vào mục ‘Finalized Transactions’ (Giao dịch hoàn thành)
  • Cancelled by System (Bị hủy bởi hệ thống): Giấy chứng nhận của bạn đã hết hạn trước khi thông báo bán hàng được xác nhận. Để gửi lại, CB của bạn cần bổ sung khối lượng này như là lượng hàng tồn chuyển lại cho giấy chứng nhận mới của bạn
  • Cancelled by System Pending Resubmission (Bị hủy bởi hệ thống và chờ gửi lại): Giấy chứng nhận người mua của bạn đã hết hạn trước khi thông báo bán hàng được xác nhận. Thông báo này sẽ được tự động gửi lại khi người mua có giấy chứng nhận mới.

Trong hộp thư đến, bạn có thể lọc các giao dịch theo ‘Buyer’ (Người mua), ‘Product’ (Sản phẩm) và ‘Status’ (Trạng thái) hoặc có thể sử dụng ‘Search Field’ (Trường tìm kiếm).