E-page / Use of the traceability system GIP for producers

2. Cài đặt lại mật khẩu

Trong trường hợp mất hoặc muốn cài đặt lại mật khẩu, vào Cổng thông tin Good Inside (www.goodinsideportal.org) và nhấn vào liên kết ‘Forgot your password’ (Quên mật khẩu)


Một cửa sổ mới xuất hiện. Điền tên người dùng và nhấn ‘Submit’ (Gửi).


Một email được lập tự động có chứa thông tin đăng nhập mới sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn. Nếu bạn không tìm được email này trong Hộp thư đến, hãy kiểm tra Hộp thư rác. Bạn được yêu cầu đổi mật khẩu khi mới sử dụng lần đầu. Hãy dùng định dạng sau: 5 chữ cái và 2 số.