Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

3.6. Huỷ Đăng Ký

Quý vị có thể hủy đăng ký một mặt hàng nếu quý vị không còn sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm đó nữa hoặc quý vị có thể hủy đăng ký tài khoản công ty của mình trong MultiTrace. Lưu ý: Nếu quý vị muốn xóa một người dùng khỏi tài khoản của mình, vui lòng xem chương 4.

Để xóa một mặt hàng hoặc hủy đăng ký tài khoản công ty trong MultiTrace, hãy vào mục Deregister (Huỷ đăng ký) trong phần Quick Actions (Thao tác nhanh). Hãy xem quý vị có giao dịch nào đang chờ xử lý không. Sẽ không thể hủy đăng ký khi vẫn còn có các giao dịch chưa được xác nhận.

Chọn hàng hoá quý vị muốn huỷ đăng ký. Nếu quý vị chọn tất cả thì toàn bộ tài khoản công ty của quý vị sẽ bị huỷ đăng ký.

Trong trường hợp quý vị vô tình hủy đăng ký tài khoản của mình hoặc quý vị muốn tham gia lại vào chương trình cấp chứng nhận, vui lòng liên hệ với chúng tôi để kích hoạt lại tài khoản cho quý vị.