Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.7. Các Email Thông Báo

Cách thay đổi cài đặt thông báo qua email

Nếu quý vị muốn thay đổi cài đặt thông báo qua email, hãy vào mục cài đặt trong phần Quick Actions (Thao tác nhanh) và chọn những loại thông báo qua email mà quý vị muốn nhận được. Chỉ người dùng Quản trị viên mới có thể đặt cài đặt thông báo. Quý vị có thể thiết lập tùy chọn ưa thích của mình để nhận thông báo qua email về “Certification & License” (Cấp chứng nhận & Giấy phép) và/hoặc “Traceability” (Truy xuất nguồn gốc). Các email xác nhận lịch đánh giá và email thông báo hết hạn giấy phép sẽ luôn được gửi đi.

Cách hủy đăng ký nhận thông báo qua email

Quý vị có thể hủy đăng ký nhận thông báo qua email bằng cách bỏ chọn ô cho chủ đề mà quý vị không còn muốn nhận được nữa và nhấp vào ‘Update’ (Cập nhật).