Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.6. Cài đặt Hàng hoá

Khối lượng đã giao dịch mua bán được tổng hợp bằng cách xác định các thuộc tính, như Cà phê xanh và Cà phê Arabica. Khi báo cáo một giao dịch mua bán, quý vị sẽ xác định sản phẩm trong kho của mình theo đặc điểm của chúng.

Một cách khác để xác định sản phẩm trong kho là sử dụng thông tin Tham chiếu cụ thể của giao dịch đó. Các giao dịch có số tham chiếu sẽ được liệt kê trong mục tổng quan về hàng hoá của quý vị.

Tuỳ chọn tổng hợp khối lượng

Mục Giao dịch mua bán & Hàng hoá theo mặc định sẽ liệt kê chế độ xem khối lượng có thông tin tham chiếu. Nếu quý vị không muốn xem tất cả các giao dịch được liệt kê theo số tham chiếu của chúng, quý vị có thể thay đổi cài đặt thành tổng hợp khối lượng trong MultiTrace.

Xin lưu ý rằng khối lượng đã được tổng hợp trong quá khứ sẽ vẫn như cũ. Các giao dịch được liệt kê theo số tham chiếu của chúng. Nếu quý vị muốn các giao dịch trong tương lai được tổng hợp lại, vui lòng truy cập vào bảng điều khiển của mình để thay đổi cài đặt này.