Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.7. Trộn, Đa dạng chủng loại va Pha trộn Hoàn hảo

Thông tin trong chương này áp dụng cho chương trình Cà phê.

Hoạt động Mua bán & Hàng hoá ‘Trộn’ được sử dụng để trộn khối lượng từ nhiều vị trí vào một vị trí mới để các giao dịch có thể được báo cáo phù hợp với thực tế. Điều này giúp tăng cường độ tin cậy của việc truy xuất nguồn gốc.

Trộn có thể được sử dụng cho hai mục đích khác nhau (và có thể được kết hợp trong một hoạt động trộn)

 • Trộn đa dạng chủng loại
  Quý vị có thể chọn nhiều vị trí với các giá trị khác nhau cho Đa dạng chủng loại (Variety). 
  Ví dụ: Vị trí đầu vào 1 = Arabica, Vị trí đầu vào 2 = Robusta.
  Vị trí đầu ra Đa dạng chủng loại sẽ được trộn lẫn. 
 • Trộn nguồn gốc (Tạo ra Mixed IP).
  Chọn một hoặc nhiều vị trí IP với các giá trị khác nhau cho Thành viên nguồn gốc. 
  Ví dụ: Vị trí đầu vào 1 = Thành viên nguồn gốc A, Vị trí đầu vào 1 = Thành viên nguồn gốc B
  Vị trí đầu ra sẽ là Kết hợp của Thành viên nguồn gốc A và Thành viên nguồn gốc B
 • Trộn Đa dạng chủng loại và Thành viên nguồn gốc trong một hoạt động
  Ví dụ:  
  Vị trí đầu vào 1 = Arabica và Thành viên nguồn gốc A và Thành viên nguồn gốc B, 
  Vị trí đầu vào 2 = Robusta và Thành viên nguồn gốc A và Thành viên nguồn gốc X. 

Nếu Khối lượng được chứng nhận được trộn, vị trí hàng hoá đầu ra sẽ trở thành “Sản phẩm được chứng nhận”.

Hoạt động trộn không thể được quay về trạng thái không trộn nhưng nó có thể được đảo ngược bởi thành viên đã thực hiện hoạt động trộn đó. Điều này chỉ có thể có khả năng khi hỗn hợp trộn chưa được bán đi.

Hoạt động trộn chỉ có thể được nhập vào bởi thành viên sở hữu sản phẩm hoặc có vị trí hàng hoá tại chỗ của mình.

Nếu quý vị không thể báo cáo hoạt động trộn, vui lòng xem quý vị có giấy phép còn hiệu lực không hoặc đảm bảo rằng quý vị được chỉ định là được uỷ quyền trong tài khoản của chủ sở hữu sản phẩm đó.

Khi sử dụng Mix (Trộn), quý vị nên thêm vào bản mô tả để có thể xác định được hành động. Điều này dành cho mục đích quản lý của chính quý vị.


Pha trộn Hoàn hảo

Đối với các cấp độ truy nguyên Tách biệt (SG) và Cân bằng khối lượng (MB), chúng tôi áp dụng pha trộn hoàn hảo để có thể theo dõi trong suốt chuỗi cung ứng. Nếu một sản phẩm không được bán dưới dạng IP, thì pha trộn hoàn hảo được áp dụng.

Khi khối lượng giao dịch mua bán ở cấp độ truy nguyên SG và MB, khối lượng đó ở các vị trí hàng hoá của quý vị thay đổi theo pha trộn hoàn hảo này. Vui lòng tìm bên dưới ví dụ về cách pha trộn hoàn hảo được áp dụng cho các vị trí hàng hoá.


Kho X lưu trữ khối lượng của Thành viên A và B ở cấp truy nguyên SG.
Thành viên A có khối lượng chứa sản phẩm từ hai nhà sản xuất (# 1 và # 2)
Thành viên B có khối lượng chứa sản phẩm từ một nhà sản xuất (# 3)
Giao dịch bán 30 MT được xác nhận từ khối lượng (vị trí) SG được lưu trữ tại kho đó.

30 MT sản phẩm đã bán chiếm 25% trong tổng số 120 MT của kho X.
Kết quả là, giao dịch bán 30 MT kia sẽ là bán 25 MT từ một vị trí thuộc sở hữu của thành viên A và 5 MT từ một vị trí thuộc sở hữu của thành viên B.

 

mixing_example