Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.6. Giao hàng & Biên nhận


Giao hàng: Nếu không chuyển quyền sở hữu, quý vị có thể lưu trữ khối lượng ở chỗ một thành viên khác (ví dụ một kho). Hãy sử dụng chức năng ‘giao hàng’ để báo cáo khối lượng quý vị đã chuyển cho thành viên khác. Việc giao hàng này cần phải được xác nhận bởi thành viên nhận hàng.

Biên nhận: Biên nhận là để chỉ ra sự thay đổi địa điểm chứa sản phẩm, tương tự như Giao hàng nhưng được nhập vào từ phía người nhận nơi sản phẩm được lưu trữ.