Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

3.3. Lưu kho & kho được uỷ quyền

Lưu kho & kho được uỷ quyền

Kho hỗ trợ nhà sản xuất giữ hàng hoá an toàn, giữ chất lượng sản phẩm và đưa sản phẩm đến chỗ người mua và đích đến cuối cùng. Một kho có thể có một vị trí hàng hoá (gửi bán) không thuộc sở hữu của kho đó. Kho được ủy quyền có thể thay mặt cho nhà sản xuất/thành viên chuỗi cung ứng báo cáo các hoạt động, chỉ đối với các vị trí được lưu trữ trong kho đó và miễn là kho đó có giấy phép còn hiệu lực.

Để xem cách sử dụng các hoạt động hàng hoá trong MultiTrace, vui lòng xem chương Mua bán & Hàng hoá.

Để có thể sử dụng Mua bán & Hàng hoá, vui lòng đảm bảo bạn đăng ký hoạt động của mình một cách chính xác. Kho được uỷ quyền cần phải có tài khoản đã đăng ký của riêng họ trong MultiTrace để có thể nhập vào các hoạt động thay mặt cho chủ sở hữu sản phẩm. Vui lòng xem chương 3 “Đăng ký” để xem cách đăng ký kho của quý vị. Nếu kho được chỉ định là nhà thầu phụ trong phạm vi của chủ sở hữu, chủ sở hữu đó có trách nhiệm báo cáo trong MultiTrace.


Lưu kho và các hoạt động đã đăng ký trong MultiTrace

Khi đăng ký trong MultiTrace, quý vị được yêu cầu cho biết các hoạt động của mình. Nếu một hoạt động bị thiếu trong tài khoản của quý vị hoặc quý vị muốn cập nhật các hoạt động của mình do lựa chọn không chính xác trong quá trình đăng ký, vui lòng xem chương 4.5 Cập nhật hoạt động. Chỉ có thể thay đổi hoặc cập nhật các hoạt động trước khi giấy phép của quý vị được kích hoạt. Một kho chỉ có thể có hoạt động lưu kho hoặc có thể có nhiều hoạt động. Các hoạt động sau đây có thể áp dụng cho lưu kho:

  • Lưu kho
  • Chế biến khô
  • Chế biến ướt
  • Nghiền/xay
  • Làm sạch (Monsooning)
  • Đóng gói
  • Nhập khẩu/Xuất khẩu
  • Kinh doanh thương mại đến Kinh doanh


Quy trình lưu kho

Khi một nhà sản xuất hoặc thành viên chuỗi cung ứng gửi cà phê (chưa phân loại) đến kho, kho sẽ cân khối lượng và tiến hành một trong những điều sau đây:

1)     Kho giao cà phê cho người mua theo cách đã nhận. Điều này xảy ra kèm theo hoặc không kèm theo sự thay đổi vật lý.

2)     Chủ sở hữu sản phẩm yêu cầu kho chuẩn bị/gia công sản phẩm (phân loại, phân cấp độ, trộn và/hoặc đóng gói).

Việc chuẩn bị và giao hàng chỉ có thể xảy ra theo lệnh của chủ sở hữu sản phẩm. Một kho mà cũng tiến hành giao dịch có thể mua sản phẩm của chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động trong phạm vi giấy phép của họ.

Khi cà phê đã trải qua các quy trình chuẩn bị, việc lưu trữ cà phê có thể xảy ra theo hai cách: theo nhà sản xuất (IP hoặc MixIP) hoặc theo cấp độ (Tách biệt).