Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.4. Duy trì đối tác thương mại

Đối tác thương mại đáng tin cậy và được uỷ quyền

Thành viên có thể tuyên bố các thành viên khác là đáng tin cậyđược uỷ quyền.

Thành viên được uỷ quyền cần phải có tài khoản đã đăng ký của riêng mình trong MultiTrace để có thể tham gia các hoạt động thay mặt cho chủ sở hữu sản phẩm.

Để quản lý các đối tác thương mại của mình, vui lòng nhập vào phần “Duy trì đối tác thương mại” trong phần “Hoạt động nhanh” trên Bảng điều khiển của quý vị.

Nhấp vào “Thêm” ở phía trên cùng bên phải để thêm đối tác thương mại vào danh sách của quý vị. Chọn “đáng tin cậy” và/hoặc “được uỷ quyền”. Lựa chọn của quý vị sẽ trao quyền cho đối tác thương mại được thêm vào để thay mặt cho quý vị thực hiện các hoạt động mua bán và hàng hoá, dựa trên lựa chọn của quý vị.

Khi các đối tác thương mại được chỉ định là Đáng tin cậy, tất cả các giao dịch được báo cáo bởi các “đối tác đáng tin cậy” đó sẽ được tự động xác nhận.

Khi các đối tác thương mại được chỉ định là Được uỷ quyền và họ có khối lượng tại địa điểm của mình, họ sẽ có thể Bán và Mua từ các vị trí hàng hoá của chủ sở hữu và sử dụng chức năng ‘Giao hàng’ và ‘Biên nhận’. Vui lòng xem chương “Mua bán & Hàng hoá” để biết tất cả các hoạt động mua bán và hàng hoá.