Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.8. Đảo ngược

Đảo ngược – Yêu cầu đảo người cho một giao dịch mua bán

Nếu một hành động đã được xác nhận là có lỗi, vui lòng sử dụng chức năng 'Đảo ngược' ngay khi quý vị phát hiện ra lỗi. Điều rất quan trọng là phải yêu cầu đảo ngược giao dịch hoặc hành động đó càng sớm càng tốt và trước khi bán khối lượng tiếp theo hoặc mua lại khối lượng để ngăn chặn sự phức tạp trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Xin lưu ý, không phải lúc nào cũng có thể đảo ngược giao dịch nếu các hành động tiếp theo đã được thực hiện.

Hiện tại, hành động này không thể được thực hiện khi được ủy quyền. Chỉ chủ sở hữu của sản phẩm mới có thể thực hiện hành động này.

Không thể đảo ngược một giao dịch mà đã lâu hơn 1 năm.

Bên còn lại sau đó sẽ cần XÁC NHẬN hoặc TỪ CHỐI đảo ngược giao dịch này.

Xác nhận đảo ngược giao dịch

Nếu người mua hoặc người bán yêu cầu đảo ngược giao dịch và quý vị đồng ý, vui lòng XÁC NHẬN đảo ngược giao dịch đó.

Từ chối đảo ngược giao dịch

Nếu người mua hoặc người bán yêu cầu đảo ngược giao dịch và quý vị không đồng ý, vui lòng TỪ CHỐI đảo ngược giao dịch đó. Quý vị có thể chỉ ra lý do từ chối.