Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.5. Loại bỏ khối lượng

Quý vị cần loại bỏ khối lượng sản phẩm nếu chúng bị hỏng (do nấm mốc, ký sinh trùng, cháy, v.v) – do đó không còn sử dụng được, hoặc khi mua là sản phẩm đa chứng nhận nhưng được bán theo loại chứng nhận không phải là chứng nhận RA/UTZ.

Các sản phẩm thu hoạch được gửi từ nhà sản xuất đến các kho cùng với một lượng phế phẩm và tạp chất đáng kể cần phải loại bỏ. Các kho được uỷ quyền có thể báo cáo lượng phế phẩm đó và loại bỏ nó.

Chức năng Loại bỏ chỉ có thể được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt bởi nhà sản xuất của các sản phẩm bán thành phẩm, sản phẩm tiêu dùng hoặc dịch vụ thực phẩm. Các trường hợp này là :1) để điều chỉnh sự khác biệt giữa khối lượng được báo cáo trong MultiTrace và khối lượng thực nhận được sau khi các giao dịch hệ thống được xác nhận hoặc 2) để điều chỉnh sự khác biệt giữa chất lượng mua và chất lượng nhận được sau khi giao dịch được xác nhận.

Nếu quý vị làm việc với các sản phẩm có cấp truy nguyên Cân bằng khối lượng (MB), quý vị chỉ phải loại bỏ khối lượng nếu sản phẩm nguyên chất được mua dưới dạng đa chứng nhận (ví dụ: UTZ + Fairtrade), sau đó được bán theo chương trình chứng nhận không phải là RA/UTZ (ví dụ: chỉ riêng chứng nhận Fairtrade).

Lưu ý: đối với một số sản phẩm, sản phẩm nguyên chất IP/SG cũng có thể được hạ cấp xuống cấp MB, trong trường hợp này sẽ áp dụng mua lại.

Để xem cách thực hiện hoạt động này, vui lòng xem video hướng dẫn ở chương 1. Giới thiệu - Bắt đầu nhanh.