Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.4. Mua lại khối lượng

Việc mua lại (redeem) đánh dấu sự kết thúc của hệ thống truy nguyên nguồn gốc trực tuyến đối với các sản phẩm RA/UTZ nguyên chất. Nhà sản xuất của các sản phẩm bán thành phẩm, sản phẩm tiêu dùng hoặc dịch vụ thực phẩm (ví dụ: chiết xuất cà phê, hương liệu, màu sắc, rượu hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác làm từ cà phê) phải báo cáo hoạt động hàng hoá Mua lại đối với tất cả các khối lượng sản phẩm RA/UTZ khi:

  • Sản phẩm được đóng gói và bán dưới dạng sản phẩm tiêu dùng cuối với công bố RA/UTZ (trên bao bì đóng gói hoặc không ở trên bao bì đóng gói);
  • Sản phẩm được trộn với các thành phần khác với sản phẩm nguyên chất (ví dụ: trong trường hợp sô cô la) hoặc được sản xuất thành chiết xuất, hương liệu, v.v.
  • Công ty hoạt động dưới hình thức miễn trừ không công bố không được phép tích lũy tín dụng: bất kỳ khối lượng nào đã được mua dưới dạng RA/UTZ và được sử dụng để sản xuất phải được mua lại.

Việc báo cáo Mua lại sẽ tạo hoá đơn cho phí chương trình.

Để xem cách thực hiện hoạt động này, vui lòng xem video hướng dẫn ở chương 1. Giới thiệu - Bắt đầu nhanh.

Nếu kho được ủy quyền bởi chủ sở hữu của sản phẩm, kho đó có thể mua lại số lượng từ vị trí hàng hoá của chủ sở hữu đó.