Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.3. Báo cáo chuyển đổi

Với việc chuyển đổi, quý vị có thể phản ánh các hoạt động chế biến của mình và thay đổi sản phẩm thành sản phẩm phái sinh. Hoạt động này cũng được sử dụng dưới cấp truy nguyên Cân bằng Khối lượng khi quý vị muốn áp dụng tín dụng UTZ cho một sản phẩm khác.

Việc chuyển đổi chỉ được phép theo hướng xử lý thực tế (chuyển tiếp). Tỷ lệ chuyển đổi và quy tắc của các sản phẩm khác nhau có thể được tìm thấy trong Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc cụ thể dành cho sản phẩm trên trang web của chúng tôi.

Ví dụ, khi quý vị trộn lẫn cà phê (ở cấp IP) từ các nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất khác nhau, quý vị phải cho biết trong hoạt động hàng hoá của mình trong MultiTrace rằng khối lượng đã được trộn lẫn. Khối lượng đã trộn lẫn sẽ giữ thông tin về tên của nhà sản xuất và các khối lượng tương ứng của chúng có trong hỗn hợp trộn.

Chỉ khi kho được ủy quyền bởi chủ sở hữu của sản phẩm, kho đó mới có thể báo cáo chuyển đổi trên các vị trí hàng hoá được lưu trữ trong kho đó.

Để xem cách thực hiện hoạt động này, vui lòng xem video hướng dẫn ở chương 1. Giới thiệu - Bắt đầu nhanh.