Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.2. Bán & Mua

Bán: Báo cáo giao dịch mua bán khối lượng từ vị trí hàng hoá của quý vị tới người mua hoặc bán thay mặt cho chủ sở hữu. Các giao dịch phải đại diện cho một hoặc nhiều lần giao hàng thực tế. Thông tin trong giao dịch (khối lượng, chất lượng, v.v.) phải giống với thông tin đã phản ánh trong tài liệu đi kèm với lần giao hàng thực tế đó. Hãy chắc chắn rằng người mua của quý vị có cấp độ truy nguyên áp dụng trong giấy phép của họ, nếu không, cấp độ đó sẽ tự động bị hạ cấp.

Mua: Đây là sự chuyển giao quyền sở hữu tương tự như ‘bán’, nhưng được nhập vào từ phía người mua. Người mua có thể là, ví dụ, kho được uỷ quyền.


Đảo ngược một giao dịch

Nếu giao dịch mua bán đã được xác nhận là có lỗi, vui lòng sử dụng chức năng 'Đảo ngược' ngay khi quý vị phát hiện ra lỗi. Điều rất quan trọng là phải yêu cầu đảo ngược giao dịch càng sớm càng tốt và trước khi bán khối lượng tiếp theo hoặc mua lại khối lượng để ngăn chặn sự phức tạp trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Xin lưu ý, không phải lúc nào cũng có thể đảo ngược giao dịch nếu các hành động tiếp theo đã được thực hiện. Không thể đảo ngược một giao dịch mà đã lâu hơn 1 năm.

Bên còn lại sau đó sẽ cần XÁC NHẬN hoặc TỪ CHỐI đảo ngược giao dịch này.

Xác nhận đảo ngược giao dịch

Nếu người mua hoặc người bán yêu cầu đảo ngược giao dịch và quý vị đồng ý, vui lòng XÁC NHẬN đảo ngược giao dịch đó.

Từ chối đảo ngược giao dịch

Nếu người mua hoặc người bán yêu cầu đảo ngược giao dịch và quý vị không đồng ý, vui lòng TỪ CHỐI đảo ngược giao dịch đó. Quý vị có thể chỉ ra lý do từ chối.


Chỉ định Thành viên nguồn gốc ưu tiên

Khi báo cáo một giao dịch bán, trước tiên quý vị phải chọn quý vị đã bán số lượng đó từ vị trí nào. Các vị trí hàng hoá được liệt kê theo Loại, Giống, Sản phẩm nhánh, Cấp độ truy nguyên, Tham chiếu, Địa điểm và khối lượng có sẵn trong danh sách.


Sau khi chọn vị trí hàng hoá, nếu cấp độ truy nguyên là IP, quý vị có thể chỉ định nguồn gốc của sản phẩm đã bán, bằng cách chọn thành viên nguồn gốc trong danh sách:


Số tham chiếu và tìm khối lượng từ một giao dịch cụ thể trong danh sách trong vị trí hàng hoá

Khối lượng đã giao dịch mua bán được tổng hợp bằng cách xác định các thuộc tính, như Cà phê xanhCà phê Arabica. Khi báo cáo một giao dịch mua bán, quý vị sẽ xác định sản phẩm trong kho của mình theo đặc điểm của chúng.

Một cách khác để xác định sản phẩm trong kho là sử dụng thông tin Tham chiếu cụ thể của giao dịch đó. Các giao dịch có số tham chiếu sẽ được liệt kê trong mục tổng quan về hàng hoá của quý vị.

Tuỳ chọn tổng hợp khối lượng

Mục Giao dịch mua bán & Hàng hoá theo mặc định sẽ liệt kê chế độ xem khối lượng có thông tin tham chiếu. Nếu quý vị không muốn xem tất cả các giao dịch được liệt kê theo số tham chiếu của chúng, quý vị có thể thay đổi cài đặt thành tổng hợp khối lượng trong MultiTrace.

Xin lưu ý rằng khối lượng đã được tổng hợp trong quá khứ sẽ vẫn như cũ. Các giao dịch được liệt kê theo số tham chiếu của chúng. Nếu quý vị muốn các giao dịch trong tương lai được tổng hợp lại, vui lòng truy cập vào bảng điều khiển của mình để thay đổi cài đặt này.