Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

6.1. Certified Volume, Certified Product & Stock

Định nghĩa khối lượng

khối lượng được chứng nhận: khối lượng thu hoạch được chứng nhận do tổ chức chứng nhận nhập vào chứng nhận theo Bộ nguyên tắc (CoC) (nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất);

sản phẩm được chứng nhận: khối lượng vẫn thuộc về chủ sở hữu chứng nhận theo Bộ nguyên tắc và đã được chế biến tại các cơ sở của chính họ;

hàng hoá: khối lượng mua từ/bán bởi một thành viên khác.