Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

3.4. Cấp truy nguyên

Cấp độ chương trình mô tả cấp độ truy nguyên của sản phẩm. RA/UTZ cung cấp các cấp độ chương trình/truy nguyên sau:

Đảm bảo Nhận dạng (IP): Nhận dạng của một nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất được duy trì trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Sản phẩm có thể được truy nguyên trở về nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất mà sản phẩm hình thành.

Một biến thể khác của cấp truy nguyên IP là Đảm bảo Nhận dạng Trộn lẫn (MixIP). Ở cấp độ này, sản phẩm từ nhiều nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất được trộn lẫn với nhau, nhưng sản phẩm có thể được truy nguyên trở về nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất này. Các yêu cầu áp dụng đối với cấp truy nguyên IP cũng áp dụng cho MixIP.      

Tách biệt (SG): Sản phẩm có chứng nhận RA/UTZ từ các nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất khác nhau được trộn lẫn. Sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất có chứng nhận RA/UTZ, tuy nhiên nhận dạng của nhà sản xuất cụ thể bị mất.

Cân bằng Khối lượng (MB): Khả năng truy nguyên hành chính của một sản phẩm được chứng nhận (không có khả năng truy nguyên vật lý). Khả năng truy nguyên cân bằng khối lượng cho phép một phần sản phẩm đầu ra của SCA được bán với công bố RA/UTZ MB, tương ứng với lượng hàng đầu vào có chứng nhận RA/UTZ (và xem xét tỉ lệ chuyển đổi). MB là cấp chương trình thấp nhất.

Xin lưu ý rằng chỉ các cấp chương trình mà quý vị được chứng nhận/cấp phép mới khả dụng trong tài khoản của quý vị trong hệ thống truy nguyên nguồn gốc. Ngoài ra, không phải mọi cấp chương trình đều có sẵn cho mọi sản phẩm. Vui lòng liên hệ với RA/UTZ nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các quy tắc của chương trình theo địa chỉ: certification@utz.org (nếu quý vị là tổ chức chứng nhận), hoặc membersupport@utz.org (nếu quý vị là thành viên).