Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.3. Thay đổi địa chỉ

Để thay đổi thông tin như địa chỉ truy cập, địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ thanh toán, vui lòng tới thẻ Hồ sơ của quý vị và nhấp vào các biểu tượng bên phải để cập nhật.

Điền vào hoặc cập nhật các trường và nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng bên phải.

Quý vị sẽ nhận được cửa sổ thông báo rằng các thay đổi đã được lưu.