Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

6. Mua bán & hàng hoá

Việc báo cáo hoạt động mua, bán và xử lý các sản phẩm được chứng nhận là yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận và vì vậy mang tính bắt buộc.

Quý vị cần phải cập nhật mục mua bán & hàng hoá của mình ít nhất ba tháng một lần. Để có cái nhìn tổng quan tốt hơn và rõ ràng hơn về khối lượng có sẵn và các giao dịch mở, quý vị nên cập nhật mục Mua bán & Hàng hoá của mình thường xuyên hơn.

Thực hiện các giao dịch là điều rất quan trọng để người mua có sẵn khối lượng đã mua cho các hoạt động xử lý/mua bán của riêng họ trong MultiTrace.

Việc sử dụng hệ thống truy nguyên nguồn gốc sẽ được kiểm tra trong quá trình đánh giá (đột xuất) và khi được thực hiện chính xác, nó sẽ tránh được các lỗi không phù hợp.

Vui lòng sử dụng mục lục ở phía bên phải để điều hướng qua phần nội dung.

7.1      Khối lượng được chứng nhận, Sản phẩm được chứng nhận và hàng hoá
7.2      Báo cáo một giao dịch mua bán
7.3      Báo cáo chuyển đổi
7.4      Mua lại khối lượng
7.5      Loại bỏ khối lượng
7.6      Giao hàng & Biên nhận
7.7      Trộn, Đa dạng chủng loại va Pha trộn Hoàn hảo
7.8      Đảo ngược 

Để xem cách thực hiện hoạt động mua bán và hàng hoá, vui lòng xem hướng dẫn bắt đầu nhanh và video hướng dẫn ở chương 1. Giới thiệu - Bắt đầu nhanh.