Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.2. Chỉ định vai trò cho người dùng

Vai trò người dùng cho phép quý vị quản lý các quyền mà những người dùng khác nhau có trong MultiTrace. Một người dùng có thể có các vai trò người dùng sau:

•     Quản trị viên: vai trò này cho phép người dùng thêm thành viên, thay đổi vai trò, thay đổi thông tin, liên hệ với CB hoặc Thành viên và tải lên hoặc điền các thông tin yêu cầu;

•     Tài chính: vai trò này cho phép người dùng thay đổi thông tin tài chính;

•     Thành viên: vai trò này cho phép người dùng chỉ xem thông tin, nhưng không được sửa đổi bất cứ thông tin gì.

Có thể đánh dấu vào nhiều ô (ví dụ: người dùng có thể có cả vai trò Quản trị viên và Tài chính). Xin lưu ý rằng chỉ một người có vai trò Quản trị viên mới có thể thêm và chỉnh sửa người dùng mới.

image