Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

3.5. Miễn đánh giá

Khi quý vị được miễn đánh giá, người chịu trách nhiệm về RA/UTZ trong tài khoản MultiTrace của công ty quý vị có nghĩa vụ phải theo học một khóa học trực tuyến.


Theo thông tin được chỉ ra trong quá trình đăng ký, quy trình sẽ xác định xem quý vị có cần được đánh giá hay không để đạt được giấy phép. Ngay cả khi được miễn đánh giá, quý vị vẫn có thể chọn phương án nhận đánh giá tự nguyện.

 

Nếu quý vị được miễn đánh giá, quý vị sẽ cần phải theo học một khóa học trực tuyến trên Rainforest Alliance Learning Network (RALN).

Vui lòng thông báo cho bộ phận Customer Success viên của chúng tôi theo địa chỉ customersuccess@ra.org sau khi quý vị đã theo học khóa học trực tuyến về miễn đánh giá, bằng cách gửi ảnh chụp màn hình với huy hiệu sau khi kết thúc khóa học.


Khóa học trực tuyến - Cà phê

Khóa học trực tuyến - Hazelnut