Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

3.2. Nhà thầu phụ / Bên trung gian

Nhà thầu phụ là một công ty riêng biệt được ký hợp đồng để thực hiện các hoạt động cho công ty quý vị. Thường thì họ không sở hữu sản phẩm được chứng nhận RA/UTZ. Một hợp đồng hoặc thỏa thuận tồn tại, trong đó các hoạt động, điều kiện và mối quan hệ giữa công ty quý vị và nhà thầu phụ đã được định rõ.


Bên trung gian là bên giúp quý vị mua và bán các sản phẩm của công ty quý vị. Một hợp đồng hoặc thỏa thuận tồn tại, trong đó các hoạt động, điều kiện và mối quan hệ giữa công ty quý vị và bên trung gian đã được định rõ.

Nếu quý vị muốn thêm một bên trung gian vào giấy phép của mình theo Bộ nguyên tắc, vui lòng đảm bảo có ghi hoạt động Kinh doanh thương mại đến Kinh doanh trong các hoạt động giấy phép của mình.

Địa điểm là vị trí thực tế nơi các hoạt động của công ty quý vị hoặc hoạt động của các nhà thầu phụ của quý vị được thực hiện. Một địa điểm có thể thể bao gồm nhiều trang trại.

Để thêm một địa điểm, nhà thầu phụ hoặc bên trung gian, nhấp vào số giấy phép của giấy phép có trạng thái "đang chuẩn bị".

Vui lòng xem chương về Lưu kho nếu quý vị lưu trữ sản phẩm của mình tại một địa điểm hoặc nếu quý vị là địa điểm kho chứa nhận sản phẩm người khác chuyển đến.

Vui lòng đảm bảo là đã thêm tất cả các địa điểm và nhà thầu phụ của quý vị vào MultiTrace.