Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

3.1. Hệ thống cấp bậc

Hệ thống cấp bậc cho biết mối quan hệ mẹ-con mà công ty quý vị có thể có. Mối quan hệ cấp bậc đó có ảnh hưởng đến mức phí và cơ cấu thanh toán. Phí thành viên chỉ áp dụng cho chương trình Ca cao và Hazelnut.

Nói chung, công ty mẹ nhận được hóa đơn phí thành viên tổng hợp cho tất cả các công ty thuộc công ty mẹ đó.

Trong trường hợp hiếm là, không phải công ty mẹ mà là công ty con nhận được tất cả các hóa đơn, thì địa chỉ thanh toán có thể được điều chỉnh theo tài khoản của công ty mẹ trong MultiTrace. Xin lưu ý rằng tất cả các hóa đơn được phát hành cho tất cả các công ty con trong hệ thống cấp bậc sẽ được gửi đến địa chỉ thanh toán của công ty mẹ.

Để thay đổi địa chỉ thanh toán, vui lòng xem chương 4.3 "Thay đổi địa chỉ".


Tôi đã thêm hoặc xoá một công ty mẹ hoặc công ty con: khi nào phí sẽ thay đổi?

Nếu công ty mẹ hoặc công ty con được thêm vào trong vòng 4 tuần sau khi đăng ký, phí thành viên sẽ được điều chỉnh trước khi lập hóa đơn.

Nếu công ty mẹ hoặc công ty con được thêm vào sau 4 tuần, phí thành viên sẽ được tính cho công ty thanh toán từ năm sau trở đi. Phí chương trình (nếu có) sẽ được lập hóa đơn cho công ty thanh toán mới từ tháng tiếp theo trở đi.