Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

3. Đăng ký

Để đăng ký trên MultiTrace, vui lòng điều hướng đến trang và nhấp vào Đăng ký. Sau khi cung cấp địa chỉ email và tên công ty, liên kết kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email đã cung cấp. Bằng cách nhấp vào liên kết kích hoạt đó, quý vị có thể tự chọn mật khẩu cho mình. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến hoặc mục thư rác để xem liên kết kích hoạt.


setting_image

Thiết lập nhanh tài khoản công ty

Hãy xem hướng dẫn Bắt đầu nhanh trong chương đầu tiên “Giới thiệu - Bắt đầu nhanh".


1       Thêm hàng hoá

Bước đầu tiên sau khi hoàn thành đăng ký trên MultiTrace là thêm hàng hoá vào tài khoản công ty đã đăng ký của quý vị. Vui lòng xem chương 5.4 "Quản lý hàng hóa" để xem cách thêm hàng hóa.

Sau khi thêm hàng hoá, vui lòng xem các hoạt động của công ty quý vị đã được đăng ký và hoàn thành chưa. Quý vị có thể xem cách quản lý các hoạt động của công ty ở chương 5.6 "Cập nhật hoạt động". Vui lòng xem chương 5.6 "Cập nhật hoạt động" nếu quý vị đã đăng ký và muốn cập nhật các hoạt động của công ty mình.

2       Thêm người dùng là đồng nghiệp vào tài khoản công ty của quý vị

Để thêm nhiều người dùng vào tài khoản công ty quý vị trong MultiTrace, vui lòng xem chương 5.1 "Thêm người dùng".

3      Hệ thống cấp bậc công ty

Để liên kết công ty con hoặc công ty mẹ với tài khoản của quý vị, vui lòng bổ sung thông tin về cấp bậc. Xem chương 3.1 "Hệ thống cấp bậc" để biết thông tin chi tiết.


Vui lòng sử dụng mục lục ở phía bên phải để điều hướng qua phần nội dung.

3.1     Hệ thống cấp bậc
3.2     Nhà thầu phụ / Bên trung gian
3.3     Lưu kho & kho được uỷ quyền
3.4     Thêm địa điểm
3.5     Cấp truy nguyên
3.6     Công bố sản phẩm
3.7     Miễn đánh giá
3.8     Loại phí & Tài chính

setting_image