E-page / Use of the traceability system GIP for producers

4. Lập thông báo bán hàng

4.5. Thông tin vận chuyển

Ở mục này bạn cần ghi rõ cách thức vận chuyển sản phẩm:

  • Công-ten-nơ: Điền vào các trường ‘Container ID’ (ID công-ten-nơ) và ‘Shipping Date’ (Ngày chuyển hàng)

  • Chuyển hàng: Điền vào các trường ‘Shipping/BL Date’ (Ngày chuyển hàng/Vận đơn), ‘B/L ID’ (ID vận đơn) và ‘Ship Name’ (Tên tàu thuyền chuyển hàng)
  • Xe tải: Điền vào các trường ‘Truck ID’ (ID xe tải) và ‘Shipping Date’ (Ngày chuyển hàng)
  • Tàu hỏa: Điền vào các trường ‘Train ID’ (ID tàu hỏa) và ‘Shipping Date’ (Ngày chuyển hàng)
  • Không: Điền vào trường ‘Delivery Date’ (Ngày giao hàng)

Thông tin nên biết: Ngày giao hàng chỉ có thể được đề lùi về trước 180 ngày hoặc cho đến ngày đầu tiên ghi trên giấy phép của bạn hoặc người bán của bạn. Trong trường hợp ngày giao hàng không khớp với thời gian giao hàng thực tế, chúng tôi đề nghị nên chọn ngày sớm nhất có thể và đính kèm chứng từ có xác nhận ngày giao hàng thực tế.