Kính gửi người dùng Rainforest Alliance Learning Network,

Phòng Đào Tạo hiện đang tìm cách kích hoạt các hành trình học tập phù hợp cho tất cả người dùng hệ thống này, ví dụ như chính bạn. Những lộ trình tùy chỉnh này sẽ rõ ràng theo tuần tự để giúp bạn hiểu được hiện đang có những khóa học nào và khoá học nào đặc biệt phù hợp cho riêng bạn. Sự ra mắt thú vị của các tiêu chuẩn mới cùng với thời điểm Covid-19 chưa từng có trước đây làm tăng tầm quan trọng của việc đến gần bạn hơn và đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn một cách chính xác nhất có thể.

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn đạt được kết quả học tập bạn mong muốn! Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi: learn@ra.org

Thông tin mới sẽ sớm được cập nhật - hãy theo dõi để biết những gì sắp tới!

Trân trọng, Phòng Đào Tạo

Training type: E-Page
Training name: Learning plans Trainers / Consultants
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: English
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Techical assistants/Consultants
Commodity: All/any

Learning plan for Managers of individually certified farms

Welcome to the learning plan of IMS Managers. Here you can find the overview of all the essential learning interventions for your role as an IMS Manager.

Training type: E-Page
Training name: Learning plan for Managers of individually certified farms
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: English
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Internal Management System staff
Commodity: All/any

Learning plan for IMS Staff-trainers and Technical Assistants

Welcome to the learning plan of Associate Trainers. Here you can find the overview of all the essential learning interventions for your role as an IMS Staff-trainer or a Technical Assistant-trainer.

Training type: E-Page
Training name: Learning plan for IMS Staff-trainers and Technical Assistants
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: English
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Internal Management System staff
Commodity: All/any

Learning plan for IMS Manager

Welcome to the learning plan of IMS Managers. Here you can find the overview of all the essential learning interventions for your role as an IMS Manager.

Training type: E-Page
Training name: Learning plan for IMS Manager
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: English
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Internal Management System staff
Commodity: All/any

Learning plan for Associate Trainers

Welcome to the learning plan of Associate Trainers. Here you can find the overview of all the essential learning interventions for your role as a trainer for Rainforest Alliance.

Training type: E-Page
Training name: Learning plan for Associate Trainers
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: Multiple
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Techical assistants/Consultants
Commodity: All/any

Learning plan for RA Trainers

Welcome to the learning plan of RA Trainers. Here you can find the overview of all the essential learning interventions for your role as a RA trainer.

Training type: E-Page
Training name: Learning plan for RA Trainers
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: English
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Rainforest Alliance Staff
Commodity: All/any

Learning plan for Certification Bodies - COMING SOON!

This learning plan will be available soon.

Training type: E-Page
Training name: Learning plan for Certification Bodies - COMING SOON!
Starting date: 15 tháng 8 2023
Language: English
Country: Other/NA
Topic: Other
Main target group: Certification Bodies
Commodity: All/any